Opinie Wat te doen met werkplekken van (mogelijk) besmette werknemers?

0

Beslissend is of er werkelijk sprake is van de bij COVID-19 bekende klachten én of die zich op het werk hebben voorgedaan. Zolang deze klachten niet aanwezig zijn, vormt noch de werknemer zelf noch zijn werkplek een bron van besmettingsgevaar. Is er wél sprake van klachten, dan is het zaak dat de werknemer thuisblijft tot die ten minste 24 uur over zijn.

Zolang de eerste klachten (keelpijn, luchtweginfectie, hoesten, niezen, loopneus, koorts) zich niet op de werkplek hebben voorgedaan, mag je deze beschouwen als vrij van besmettingsrisico’s. Ervaart de werknemer de klachten voor het eerst tijdens het werk, dan moet hij direct het werk staken en naar huis gaan.

Hoewel het risico van besmetting via de werkplek en werkmaterialen voor zover nu bekend gering is, kun je adviseren deze voor alle zekerheid te laten reinigen. In de meeste gevallen volstaan normale reinigingsmiddelen. De WHO heeft nadere aanwijzingen gegeven voor geschikte reinigingsmethoden en -middelen in een klinische setting (bijvoorbeeld ziekenhuizen). Als de werknemer zich hiertoe in staat acht, kan hij thuis verder werken. Zodra hij 24 uur volledig klachtenvrij is, kan hij zijn werkzaamheden weer op de normale manier hervatten.

Is er om wat voor reden dan ook tóch sprake van een onbeschermd contact met een (mogelijk) besmette collega? Dan is het verstandig om de werknemer die mogelijk besmet is geraakt gedurende veertien dagen extra goed de gezondheid in de gaten te laten houden. Zodra er sprake is van klachten, gelden voor hem de richtlijnen zoals hiervoor beschreven.

Met het geven van een antwoord op de twaalf meest gestelde vragen willen de samenwerkende deskundigen en beroeps- en brancheverenigingen voor bedrijfsgezondheidszorg bijdragen aan optimale kennisdeling. Deze vragen en antwoorden zijn:

Hoe verhouden de adviezen van het RIVM zich tot de arbowetgeving?

Waar vind ik algemene werkingsprincipes van dit virus op basis waarvan ik kan redeneren?

Is er een stappenplan bedrijfsgezondheidszorg bij virusuitbraken?

Moet ik als arboprofessional zitting nemen in een bedrijfscrisisteam?

Hoe kunnen schoonmakers veilig werken, bijvoorbeeld bij het legen van prullenbakken met mogelijk besmet materiaal?

Wie moet ik bij dit virus in elk geval tot de kwetsbare werknemers rekenen? Horen zwangeren hier ook bij?

Hoe moet ik bescherming van kwetsbare werknemers afwegen tegen de bedrijfscontinuïteit?

Wat als een werknemer een kwetsbare persoon in zijn directe omgeving heeft?

Wat te doen met werkplekken van (mogelijk) besmette werknemers?

Mag een werkgever vragen naar mogelijke Coronabesmetting en die registreren?

Hoe moet ik (bedrijfsarts, red.) omgaan met spreekuren en vergaderingen?

Persoonlijke beschermingsmiddelen in de zorg, binnen en buiten het ziekenhuis.

Disclaimer auteurs: De uitgave is met de grootst mogelijke zorg samengesteld op basis van multidisciplinaire afstemming en inzichten. Desondanks kunnen noch de opstellers, noch de afzender enige aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele inhoudelijke misvattingen. Ook is de inhoud niet noodzakelijkerwijs representatief voor de standpunten van het NCvB en het RIVM.

Reageer