Opinie Hoe moet ik omgaan met spreekuren en vergaderingen?

0

De NVAB adviseert bedrijfsartsen om één-op-één spreekuurcontacten zo veel mogelijk te vervangen door telefonische spreekuren of andere vormen van contact op afstand. V&VN onderschrijft dit advies ten aanzien van arboverpleegkundigen.

Ook brancheorganisatie OVAL en netwerkorganisatie KoM zijn bij de besluitvorming betrokken. Het NVAB-advies geldt in elk geval tot maandag 6 april 2020 en heeft tot doel bij te dragen aan het verminderen van verspreidingskansen voor COVID-19. Het geldt voor alle bedrijfsartsen in Nederland en voor iedereen die in taakdelegatie of onder supervisie van bedrijfsartsen werkt.

De bedrijfsarts moet per situatie beoordelen of hij zonder het gebruikelijke spreekuurcontact voldoende informatie heeft om tot een verantwoord advies te kunnen komen. Mogelijk zal hij de inhoud en reikwijdte van zijn advies soms aan moeten passen. Ook kan de bedrijfsarts besluiten dat een telefonisch spreekuur in een specifieke situatie niet afdoende is om tot een verantwoord advies te komen. In dat geval zal hij geen advies kunnen geven of alsnog moeten besluiten tot een een-op-een spreekuur contact. Daarbij weegt hij de belangen van de volksgezondheid af tegen de noodzaak om toch tot een advies te komen.

In week 14 volgt nader bericht over eventuele verlenging van dit advies. Dat zal afhangen van de situatie rond COVID-19 van dat moment. Eerder onderschreef de NVAB al de KNMG-maatregel om bijeenkomsten met artsen zo veel mogelijk af te gelasten of te vervangen door contact op afstand.

Met het geven van een antwoord op de twaalf meest gestelde vragen willen de samenwerkende deskundigen en beroeps- en brancheverenigingen voor bedrijfsgezondheidszorg bijdragen aan optimale kennisdeling. Deze vragen en antwoorden zijn:

Hoe verhouden de adviezen van het RIVM zich tot de arbowetgeving?

Waar vind ik algemene werkingsprincipes van dit virus op basis waarvan ik kan redeneren?

Is er een stappenplan bedrijfsgezondheidszorg bij virusuitbraken?

Moet ik als arboprofessional zitting nemen in een bedrijfscrisisteam?

Hoe kunnen schoonmakers veilig werken, bijvoorbeeld bij het legen van prullenbakken met mogelijk besmet materiaal?

Wie moet ik bij dit virus in elk geval tot de kwetsbare werknemers rekenen? Horen zwangeren hier ook bij?

Hoe moet ik bescherming van kwetsbare werknemers afwegen tegen de bedrijfscontinuïteit?

Wat als een werknemer een kwetsbare persoon in zijn directe omgeving heeft?

Wat te doen met werkplekken van (mogelijk) besmette werknemers?

Mag een werkgever vragen naar mogelijke Coronabesmetting en die registreren?

Hoe moet ik (bedrijfsarts, red.) omgaan met spreekuren en vergaderingen?

Persoonlijke beschermingsmiddelen in de zorg, binnen en buiten het ziekenhuis.

Disclaimer auteurs: De uitgave is met de grootst mogelijke zorg samengesteld op basis van multidisciplinaire afstemming en inzichten. Desondanks kunnen noch de opstellers, noch de afzender enige aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele inhoudelijke misvattingen. Ook is de inhoud niet noodzakelijkerwijs representatief voor de standpunten van het NCvB en het RIVM.

Reageer