Opinie Hoe moet ik bescherming van kwetsbare werknemers afwegen tegen de bedrijfscontinuïteit?

0

Artikel 3 lid sub a van de Arbowet verplicht werkgevers zo veel mogelijk te voorkomen dat het werk een nadelige invloed heeft op de gezondheid van werknemers. Kwetsbare werknemers hebben hierbij recht op extra bescherming. Om deze reden is het om te beginnen belangrijk om extra aandacht te besteden aan goede opvolging van de richtlijnen en voorzorgsmaatregelen van het RIVM en de GGD (zie vraag 6).

Ga na of ter bescherming van de kwetsbare werknemer aanvullende voorzorgen en instructie nodig zijn. En vervolgens of die redelijkerwijs te organiseren zijn. Hierbij moet je meewegen dat de werknemer mogelijk al ervaring heeft met hygiënisch handelen omdat dit voor hem altijd al noodzakelijk is. Verder is het goed als directe collega’s bekend zijn met de verhoogde kwetsbaarheid van de werknemer, zodat zij hier rekening mee kunnen houden.

Zolang de werknemer en zijn collega’s geen klachten hebben, iedereen de richtlijnen van het RIVM en de GGD volgt en het werk geen verhoogde besmettingsrisico’s oplevert, kan hij in principe gewoon werken. Tegelijkertijd is het goed om bij beslissingen hierover ook eventuele (grote) zorgen van de werknemer mee te wegen.

Er zijn ook situaties denkbaar waarin het werk wél een verhoogd risico op besmetting oplevert en extra bescherming redelijkerwijs of in praktische zin niet te realiseren is. Denk bijvoorbeeld aan directe Co-19 patiëntenzorg. Of aan werk waarin de werknemer in contact komt met besmette materialen. In die gevallen verplicht de wet de werkgever om werknemers met verhoogde kwetsbaarheid vrij te stellen van de desbetreffende werkzaamheden en waar mogelijk vervangend werk aan te bieden.

Met het geven van een antwoord op de twaalf meest gestelde vragen willen de samenwerkende deskundigen en beroeps- en brancheverenigingen voor bedrijfsgezondheidszorg bijdragen aan optimale kennisdeling. Deze vragen en antwoorden zijn:

Hoe verhouden de adviezen van het RIVM zich tot de arbowetgeving?

Waar vind ik algemene werkingsprincipes van dit virus op basis waarvan ik kan redeneren?

Is er een stappenplan bedrijfsgezondheidszorg bij virusuitbraken?

Moet ik als arboprofessional zitting nemen in een bedrijfscrisisteam?

Hoe kunnen schoonmakers veilig werken, bijvoorbeeld bij het legen van prullenbakken met mogelijk besmet materiaal?

Wie moet ik bij dit virus in elk geval tot de kwetsbare werknemers rekenen? Horen zwangeren hier ook bij?

Hoe moet ik bescherming van kwetsbare werknemers afwegen tegen de bedrijfscontinuïteit?

Wat als een werknemer een kwetsbare persoon in zijn directe omgeving heeft?

Wat te doen met werkplekken van (mogelijk) besmette werknemers?

Mag een werkgever vragen naar mogelijke Coronabesmetting en die registreren?

Hoe moet ik (bedrijfsarts, red.) omgaan met spreekuren en vergaderingen?

Persoonlijke beschermingsmiddelen in de zorg, binnen en buiten het ziekenhuis.

Disclaimer auteurs: De uitgave is met de grootst mogelijke zorg samengesteld op basis van multidisciplinaire afstemming en inzichten. Desondanks kunnen noch de opstellers, noch de afzender enige aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele inhoudelijke misvattingen. Ook is de inhoud niet noodzakelijkerwijs representatief voor de standpunten van het NCvB en het RIVM.

Reageer