Inspectie SZW gaat in 2020 ‘anders inspecteren’

0

HANDHAVING – In 2020 wil de Inspectie SZW de balans tussen ongevalsonderzoeken en preventieve inspecties herstellen. ‘We gaan anders inspecteren.’ Dat zei Marc Kuipers, Inspecteur-generaal Sociale Zaken en Werkgelegenheid maandag naar aanleiding van de publicatie van het Jaarplan 2020. De inspectiedienst wil zo preventie bevorderen en herhaling voorkomen. Niet alleen de overtreding zal centraal staan, maar de inspecteurs gaan ook breder kijken. ‘Met werkgevers praten we over hun veiligheidscultuur. En met de branche over goede voorbeelden.’

De ISZW gaat inzetten op verbetering van de naleving van de kernverplichtingen van de Arbeidsomstandighedenwet, een betere beheersing van arbeidsrisico’s en preventie van arbeidsongevallen. Kuipers denkt dat het direct beboeten van bedrijven die geen risico-inventarisatie en -evaluatie (ri&e) hebben daarbij zal helpen. Activiteiten in 2020 zijn:

Versterkte inzet op arbozorg

Het aantal bedrijven met een ri&e moet worden verhoogd, evenals de kwaliteit. ‘De ri&E is immers een essentieel instrument in bedrijven om structuur te geven aan het arbobeleid en mag geen papieren tijger zijn.’ De Inspectie zet meer in op de naleving van de arbozorgbepalingen door middel van voorlichting en handhaving. ‘In alle programma’s waar actieve arbocapaciteit beschikbaar is, wordt gecontroleerd op de aanwezigheid van de ri&e, plan van aanpak en het basiscontract’, aldus de Inspecteur-generaal.

Gedifferentieerde aanpak ongevalsonderzoek

Ongevalsonderzoek krijgt een gedifferentieerde aanpak. Bij een selecte groep werkgevers gaat de ISZW kijken gekeken welke interventie het best kan worden ingezet. Dit jaar zijn verschillende alternatieven voor het reguliere ongevalsonderzoek onderzocht. ‘Deze interventies hebben gemeen dat er een sterker preventief effect vanuit gaat’, aldus Kuipers. Inspecteurs en bedrijven kijken breed naar de algemene veiligheidssituatie in een bedrijf en nemen maatregelen om deze te verbeteren. ‘De eerste resultaten van kwalitatief onderzoek naar deze interventies laten zien dat deze werkwijzen naar verwachting voor bepaalde groepen werkgevers niet alleen effectiever, maar ook efficiënter zijn. In 2020 werken we deze aanpak verder.’

Gevaarlijke stoffen

Circa 1 op de 6 werknemers heeft op het werk te maken met gevaarlijke stoffen. ‘Werkgevers moeten aantoonbaar hun verantwoordelijkheid nemen om werknemers te beschermen tegen de risico’s van blootstelling aan gevaarlijke stoffen en van onvoldoende procesveiligheid’, stelt Kuipers. ‘Met het programma Bedrijven met gevaarlijke stoffen borgen we in 2020 de procesveiligheid en bestrijding van acute en chronische blootstellingrisico’s aan gevaarlijke stoffen bij zowel Brzo-bedrijven als overige (chemische) bedrijven. In 2020 gaan we dit programma omvormen tot een deskundig “dedicated team” voor de aanpak van gevaarlijke stoffen.’

Programma Bedrijven met gevaarlijke stoffen (BmGS)
In 2016 is de Inspectie SZW gestart met het programma BmGS. In 2017 en 2018 is de effectiviteit van inspecties onderzocht bij bedrijven waarin werknemers worden blootgesteld aan carcinogene, mutagene of reprotoxische (CMR) stoffen.

In 2017 en 2018 zijn tachtig bedrijven waar dergelijke stoffen voorkomen geïnspecteerd met een monitorlijst waarin inspecteurs informatie opnemen over het inspectiebezoek. Bij de inspecties is het 4-stappenmodel gehanteerd:

  • Stap 1 – Inventariseren en registreren van gevaarlijke stoffen.
  • Stap 2 – Beoordelen van blootstelling van werknemers.
  • Stap 3 – Maatregelen ter vermindering van de blootstelling.
  • Stap 4 – Borging dat de eerdere stappen accuraat blijven.

 

Handhavingstraject
Bij ongeveer zeventig procent van de bedrijven bleken aspecten niet op orde en is een handhavingstraject ingezet. Na het inspectietraject werd de monitorlijst opnieuw ingevuld. De verschillen tussen de twee monitorlijsten vormen de effectmeting. Uit de effectmeting blijkt dat veel bedrijven een duidelijke progressie laten zien. De scoringspercentages op de aspecten inventariseren, registeren en beoordelen zijn ruwweg verdubbeld, aldus de ISZW.

Ook is het gemiddeld aantal CMR-stoffen bij de tweemaal bezochte bedrijven afgenomen. Het blijkt dat Vervanging van stoffen door minder schadelijke alternatieven bleek bij de helft van de bedrijven mogelijk te zijn, maar er wordt nog niet voldoende proactief en structureel nagedacht over alternatieven

Beroepsziekten

In 2020 brengt de Inspectie – in samenwerking met anderen – een publicatie over de preventie van beroepsziekten uit. Hiermee wil de ISZW op diverse wijzen aandacht vragen voor beroepsziekten en de oorzaken hiervan, zoals blootstelling aan gevaarlijke stoffen en zo meer zicht krijgen op waar beroepsziekten ontstaan en hoe deze te voorkomen zijn.
Staatssecretaris Van Ark heeft het Jaarplan naar de Tweede Kamer gestuurd.

Bron: Inspectie SZW, Rijksoverheid

Meer informatie over veilig en gezond werken? Ga naar Sdu HSE 
Heeft u nog geen abonnement op Sdu HSE en bent u nieuwsgierig naar dit online platform? Vraag hier een gratis demo aan!

Reageer