Beleidsreactie SZW op Arbobalans 2018

0

In een brief aan de Tweede Kamer heeft staatssecretaris Van Ark (SZW) gereageerd op de Arbobalans 2018, die TNO op 31 januari jl. heeft gepubliceerd. De tweejaarlijkse Arbobalans geeft een actueel beeld van de kwaliteit van arbeid en arbeidsomstandigheden. De resultaten van de Arbobalans leest u in dit bericht.

De staatssecretaris noemt de verschillende initiatieven die ze neemt en ondersteunt voor het terugdringen van:

  • arbeidsongevallen;
  • beroepsziekten;
  • fysieke belasting;
  • psychosociale arbeidsbelasting.
  • Achterblijvende naleving

Naleving Arbowet

In het bijzonder gaat de staatssecretaris in haar brief in op de naleving van de verplichtingen uit de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) door bedrijven. De Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) vormt de basis voor de waarborgen op gezond en veilig werken, maar nog altijd slechts 45 procent van de bedrijven heeft een RI&E. Het ontbreken in veel bedrijven van een RI&E is een aandachtspunt, omdat hiermee de basis voor preventiemaatregelen ontbreekt. De naleving van deze verplichting uit de Arbowet kan beter en moet beter, aldus Van Ark.

RI&E en Plan van Aanpak

Van Ark wil enerzijds bedrijven ondersteunen bij het uitvoeren van een RI&E. Ze gaat werkgevers- en werknemersorganisatie aanspreken op hun rol hun achterban te wijzen op het belang van de RI&E en het Plan van Aanpak. Het Steunpunt RI&E en de branche-RI&E-instrumenten kunnen ondersteuning bieden bij het uitvoeren van een RI&E. Daarbij hoort ook het opstellen van een Plan van Aanpak en de positionering van de preventiemedewerker.

Boetes

Anderzijds zal de Inspectie SZW de komende jaren door middel van handhaving inzetten op de verbetering van de naleving van de kernverplichtingen van de Arbowet. De verplichting tot het beschikken over een RI&E is geregeld in artikel 5, eerste lid, van de Arbowet. De staatssecretaris verhoogt de boete voor het niet beschikken over een RI&E van maximaal €3.000 (categorie 4) naar maximaal €4.500 (categorie 5) voor bedrijven met meer dan vijfhonderd werknemers.
Van Ark is ook van plan voor de overige onderdelen van artikel 5 van de Arbowet het normbedrag voor de boete met één categorie te verhogen. Voor artikel 5, derde lid (over het Plan van Aanpak waarin is aangegeven welke maatregelen worden genomen en binnen welke termijn) gaat het om een verhoging van het normbedrag met twee categorieën: van €750 naar €3.000. De verhoging van het normbedrag met één categorie gaat ook gelden voor artikelen 4.2, 4.2a en 4.13 van het Arbobesluit (artikelen over nadere voorschriften voor de RI&E over het werken met gevaarlijke stoffen).

Daarnaast wil de staatssecretaris situaties waarin de werkgever in het geheel niet beschikt over een RI&E, aanmerken als een ‘overtreding met directe boete’ (ODB). De Inspectie SZW kan in zo’n geval direct een boete opleggen in plaats van een eis of een waarschuwing.

Bron: Overheid.nl

Lees meer over de RI&E en het Plan van Aanpak op SduHSE, of download de gratis whitepaper ‘Tips voor het maken van een RI&E’.

Reageren is niet mogelijk.