Wettelijke grenswaarden allergenen alfa-amylase en meelstof in bijlage Arboregeling

0

WET- EN REGELGEVING – De wettelijke grenswaarden voor de allergenen alfa-amylase en meelstof zijn gepubliceerd in de Staatscourant. Deze grenswaarden staan in een bijlage van de Arbeidsomstandighedenregeling.

De Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 26 augustus 2019, nr. 2019-0000103579, tot wijziging van de Arbeidsomstandighedenregeling in verband met de actualisering van Bijlage XIII (wettelijke grenswaarden voor de allergenen alfa-amylase en meelstof) is gepubliceerd in Staatscourant 2019, 48287.

Met deze regeling zijn de eerste twee wettelijke grenswaarden voor allergenen vastgesteld. Er zijn ongeveer tweehonderd inhaleerbare allergenen. Voor stoffen waarvoor geen wettelijke grenswaarde bestaat moet de werkgever zelf private grenswaarden (blijven) bepalen.

Bedrijven waar blootstelling kan plaatsvinden aan één van de hier aan de orde zijnde stoffen, zullen eenmalig moeten controleren of zij aan deze wettelijke grenswaarden voldoen.

Gezondheidskundige grenswaarde

Voor de onderhavige inhaleerbare allergene stoffen geldt dat bedrijven, waar blootstelling aan die stoffen mogelijk is, op grond van de arboregelgeving inzake het werken met gevaarlijke stoffen al gehouden waren de blootstelling zo laag te houden als redelijkerwijs mogelijk is. Er is namelijk geen gezondheidskundige grenswaarde af te leiden voor concentraties waarbij geen nadelig gezondheidseffect voor werknemers optreedt.

Concentratie in de lucht

De grenswaardenstelling is met name van belang voor bedrijven waar de concentratie in de lucht nog te hoog is. Die bedrijven zullen een plan van aanpak met stappenplan moeten opstellen. De werkgever moet op grond van zijn zorgplicht en artikel 4.1b en 4.1c Arbobesluit streven naar verlaging van de blootstelling onder de wettelijke grenswaarde.

Lijst C

De wettelijke grenswaarden voor allergenen passen niet in lijst A met gezondheidskundige veilige waarden. Daarvoor heeft staatssecretaris Van Ark (SZW) bij deze regeling een nieuwe lijst geïntroduceerd; lijst C.

De allergene-grenswaarden zijn geen gezondheidskundig veilige waarden maar risicogrenzen met een haalbaarheidsafweging. De grenswaarden voor allergenen passen ook niet in lijst B met risico-grenzen voor kankerverwekkende stoffen. Het effect van inhaleerbare allergenen is niet op een lijn te plaatsen met het effect van een kankerverwekkende stof.

Er zijn drie in het oog springende verschillen:

  1. Er worden minder strenge risicogrenzen gehanteerd. Voor carcinogenen geldt per veertig jaar een streefrisico 4×10-5 en een verbodsniveau 4×10-3. Voor allergenen is de referentiewaarde 1 procent extra sensibilisatie wat overeenkomt met 2,5×10-4.

  2. Anders dan bij kankerverwekkende stoffen is dat de werkgever naast de technische haalbaarheid operationele en economische argumenten mag betrekken.

  3. Voor kankerverwekkende stoffen geldt naast artikel 4.1c Arbobesluit een verdergaande verplichting tot minimalisatie van de blootstelling, zoals geregeld in hoofdstuk 4 paragraaf 3.

Het effect van blootstelling aan een inhaleerbare allergeen mag niet worden gebagatelliseerd, waarschuwt Van Ark. Een luchtweg-allergie geeft betrokkenen evenzeer ernstige gezondheidsklachten. Zij verwacht dat de Europese Unie de komende jaren niet komt met grenswaarden voor deze stoffen.

Bron: Overheid.nlNKAL

Meer informatie over allergenen? Ga naar Sdu HSE 
Heeft u nog geen abonnement op Sdu HSE en bent u nieuwsgierig naar dit online platform? Vraag hier een gratis demo aan!

Reageer