Vervuilde grond illegaal gebruikt onder Barneveldse nieuwbouwwijken

0

BELEID – De GGD Gelderland-Midden heeft op verzoek van de Gemeente Barneveld een partij grond beoordeeld die is toegepast onder een nieuwbouwwijk. De GGD heeft aangegeven dat er geen gezondheidsrisico’s ontstaan voor de bewoners of gebruikers (bijvoorbeeld spelende kinderen) daar waar de grond ligt. Dat schrijft Staatssecretaris Van Veldhoven (IenW) in antwoord op Kamervragen van het CDA naar aanleiding van de vervuilde grond die illegaal is gebruikt onder Barneveldse nieuwbouwwijken.

Onderzoek

De betrokken bewoners zijn schriftelijk geinformeerd en er is een informatiebijeenkomst gehouden. Hierbij heeft de gemeente toegezegd om een extern, onafhankelijk bureau opdracht te geven om nader onderzoek te doen naar de kwaliteit van de partij grond, dit om de bewoners zoveel als mogelijk zekerheid te geven dat de gebruikte grond veilig en zonder gezondheidsrisico’s is. Naar verwachting is begin volgend jaar het onderzoek gereed, aldus de staatssecretaris.

Styreen

De grond was afkomstig van Recycling Barneveld, onderdeel van het bedrijf Vink en het betreft een partij gereinigde grond, afkomstig uit de extractieve grondreiniger van het bedrijf. Uit de eerste keuring van deze partij gereinigde grond in opdracht van Recycling Barneveld volgde een verhoogd gehalte aan styreen, een stof die gebruikt kan worden bij de productie van polymeren. Op basis van de keuring had de gereinigde partij niet gebruikt mogen worden voor deze toepassing. Uit het onderzoek van de Omgevingsdienst Rivierenland blijkt dat deze partij vervolgens is herkeurd met gebruik maken van de beoordelingsrichtlijn BRL 9335. Bij de herkeuring van de partij is geen styreen aangetoond en bleek de grond de kwaliteit achtergrondwaarde te hebben. Dit betekent dat de grond vrij toegepast mag worden, aldus Van Veldhoven. Maar, schrijft zij, de beoordelingsrichtlijn BRL 9335, die bij deze tweede keuring is gebruikt, is niet van toepassing bij partijen grond afkomstig van een reinigingsproces. Volgens de omgevingsdienst is hierbij tegen de regels gehandeld en had conform beoordelingsrichtlijn BRL 7500 de gehalten van de eerste en de tweede analyse meegewogen moeten worden in de finale kwalificatie van de grond.

Meldingen

Na keuring is de grond vervolgens overgebracht naar de grondbank van Vink (Recycling Barneveld) en is vervolgens toegepast op verschillende locaties, onder meer in de gemeente Barneveld. Een deel van de grond is toegepast op de inrichting van het bedrijf zelf. Bij de toepassing van de grond zijn niet de juiste meldingen verricht volgens het onderzoek van de omgevingsdienst. Een toepassing van grond van meer dan 50 kubieke meter moet op grond van het Besluit bodemkwaliteit gemeld worden bij de gemeente. ”De regels voor het keuren van gereinigde grond zijn helder. Het is belangrijk dat door de handhavende partijen wordt opgetreden. De onduidelijkheid over de kwaliteit die is ontstaan door het niet naleven van deze regels vind ik erg vervelend voor de bewoners van de betrokken woonwijken in Barneveld, die zich hierdoor zorgen maken’, aldus Van Veldhoven.

Inspectie

In totaal zijn er 368 erkenningen afgegeven voor het produceren en/of samenvoegen van grond. Daarnaast zijn er 128 erkenningen afgegeven voor het bewerken van verontreinigde grond of baggerspecie. Een aantal bedrijven heeft erkenningen voor meerdere locaties en sommige bedrijven hebben meerdere erkenningen. De Inspectie Leefomgeving en Transport heeft in het Meerjarenplan 2019-2023 aangekondigd dat zij een aantal verkennende themaonderzoeken zal uitvoeren op onjuiste verwerking van bouwstoffen en grond. Onderdeel van deze thema-onderzoeken zijn inspecties bij bedrijven die grond verwerken en/of in grond handelen. Op het toepassen van grond is het Besluit Bodemkwaliteit van toepassing.

Bron: Sdu HSE

Lees meer over werken met vervuilde grond: Sdu HSE -Gevaarlijke stoffen en Brzo

Reageren is niet mogelijk.