Staat van de veiligheid Brzo-bedrijven gepubliceerd

0

Staatssecretaris Van Veldhoven (I&W) heeft de ‘Staat van de Veiligheid majeure Brzo-bedrijven 2018‘ aan de Tweede Kamer aangeboden, met bijbehorende rapportenbundel. De Staat van de Veiligheid Brzo-bedrijven 2018 is de zesde jaarlijkse rapportage over de veiligheidssituatie bij Brzo-bedrijven in Nederland.

Minder zware overtredingen

Algemene conclusie van de Staat van de Veiligheid 2018 is dat de Brzo-toezichthouders in hun rapportage over 2018 (net als over voorgaande jaren) geen melding maken van een situatie bij een Brzo-bedrijf waar sprake is van een langdurig onbeheerste veiligheidssituatie met verhoogd risico voor werknemers en de omgeving. Verder wordt geconcludeerd dat, in lijn met de ontwikkeling van de afgelopen jaren, het aantal zware overtredingen verder afneemt. Maar er vindt ook een verschuiving plaats van middelzware naar lichte overtredingen. Het aantal bedrijven zonder overtredingen ligt al jaren in de range van 40-45%. Ook zien we een stijging van het aantal overtredingen van 665 naar 755 in 2018.

Betere naleving

Aandacht van bedrijven voor goede naleving blijft daarom nodig om het aantal overtredingen naar beneden te krijgen. Zo heeft de staatssecretaris van SZW in het kader van het Inspectie Control Framework besloten tot een intensivering van het toezicht door Inspectie SZW om betere naleving van de wetgeving te bevorderen. De bevindingen uit de Staat van de Veiligheid Brzo-bedrijven 2018 geven aanleiding om extra aandacht te besteden aan bepaalde branches binnen Brzo-bedrijven en specifieke onderwerpen, zoals explosieveiligheid. In 2019 is ook het vervolgproject van Brzo-toezichthouders op veroudering gestart. De inzet vindt zowel plaats in het toezicht de komende jaren als door gerichte communicatie om de bewustwording te vergroten.

Brzo-inspecties 2018

Uit de Brzo-inspecties is het volgende gebleken:

  • In Nederland waren in 2018 396 Brzo-bedrijven actief. Het aantal is ongeveer gelijk gebleven aan het aantal bedrijven in 2017. Er is wel een lichte verschuiving te zien van het aantal lage-drempelbedrijven naar de groep hoge-drempelbedrijven.
  • Er zijn 380 Brzo-bedrijven geïnspecteerd. Bij 43% van deze bedrijven (163) zijn geen overtredingen geconstateerd. In 2018 is er één zware overtreding geconstateerd. Hierbij is direct ingegrepen, waardoor het onmiddellijke gevaar is weggenomen. Bij 19% van de geïnspecteerde bedrijven (73) zijn middelzware overtredingen geconstateerd en bij 38% van de geïnspecteerde bedrijven (143) zijn uitsluitend overtredingen van de lichtste categorie geconstateerd.
  • De regio’s Zuid-Holland/ Zeeland en Noord-Brabant kennen het hoogste aantal bedrijven en mede daarom zijn in die regio’s ook de meeste overtredingen geconstateerd.
  • Verhoudingsgewijs zijn de meeste overtredingen geconstateerd in de branches metaal, fijnchemie, afval en bulkchemie.

Veiligheid Voorop

De staatssecretaris rapporteert ook over de resultaten uit het project Veiligheid Voorop. Daaruit blijkt het volgende:

  • De aansluitingsgraad van bedrijven bij Veiligheid Voorop is gestegen van 82% naar 93%. De doelstelling is nog steeds 100% aansluiting, maar de stijging is een positieve trend.
  • Ook is er sprake van een positieve trend bij de kwaliteitsindicatoren die zijn opgesteld om ontwikkeling van de veiligheidscultuur te meten. Dat uit zich bijvoorbeeld in een grote deelname van Veiligheid Voorop-leden in de regionale veiligheidsnetwerken.

Bron: Gevaarlijke Lading

Meer informatie over veiligheidscultuur? Ga naar Sdu HSE.
Heeft u nog geen abonnement op Sdu HSE en bent u nieuwsgierig naar dit online platform? Vraag hier een gratis demo aan!

Reageren is niet mogelijk.