Maatregelen werkgever veilige werkwijze chroom-6

0

TOEZICHT – Bij werkzaamheden aan chroomhoudende metalen of chroomhoudende coatings kunnen medewerkers worden blootgesteld aan chroom-6. De Inspectie SZW voert op dit moment gerichte inspecties uit naar blootstelling aan.

Tot nu toe zijn 33 inspecties uitgevoerd bij bedrijven in de (metaal-)oppervlakte-behandelende industrie (ION), bij bedrijven waar vliegtuigonderhoud plaatsvindt en bij locaties van Defensie waar onderhoud aan varend, vliegend of rijdend materieel plaatsvindt. De ISZW heeft in totaal 62 overtredingen zijn geconstateerd. Bij 29, oftewel 87 procent, van de inspecties was er sprake van één of meer overtredingen van de Arboregelgeving en heeft de inspectiedienst gehandhaafd. In vervolg hierop zullen herinspecties worden uitgevoerd.

Maatregelen

Blootstelling aan chroom-6 kan zowel via inhalatie als via de huid gebeuren. Chroom-6 heeft sterk giftige en kankerverwekkende eigenschappen. Een werkgever is verplicht om maatregelen te nemen om contact met chroom-6 te voorkomen. Voor werkgevers heeft de Inspectie SZW maatregelen op een rij gezet die ervoor moeten zorgen dat medewerkers geen nadelige gezondheidseffecten ondervinden van dit werk.

Zelfinspectie

De eerste maatregel is het doorlopen van de vier stappen van de Zelfinspectie Gevaarlijke Stoffen Die vier stappen zijn: inventariseren (stap 1), beoordelen (stap 2), maatregelen (stap 3) en borging (stap 4). De zelfinspectie is gebaseerd op de Arboverplichtingen voor het gezond en veilig werken met gevaarlijke stoffen

Checklist

De tweede maatregel is het doorlopen van de checklist die specifiek is gericht op werkzaamheden aan oppervlakken waarbij chroom-6 blootstelling kan plaatsvinden.

Technische beheersmaatregelen

De derde maatregel is het nemen van de mogelijke technische beheersmaatregelen om de blootstelling aan chroom-6 te voorkomen, of zoveel mogelijk te minimaliseren. Deze maatregelen geven invulling aan de tweede stap van de arbeidshygiënische strategie waarbij het gaat om het (wettelijk verplicht) toepassen van alle technisch uitvoerbare beheersmaatregelen. ‘Technisch’ wil zeggen dat de voorziening, installatie of machine operationeel beschikbaar is en in de betreffende situatie toepasbaar. Op de website van de Inspectie SZW zijn de maatregelen per type werkzaamheden en bewerking beschreven.

Ontwikkelen veilige werkwijze

De vierde maatregel is de manier waarop de werkgever een veilige werkwijze chroom-6 ontwikkelt. Een veilige werkwijze is een nauwkeurig omschreven activiteit of werkwijze waarvoor met voldoende zekerheid is bewezen dat de blootstelling onder de grenswaarde blijft.

Toelichting checklist chroom-6

De Inspectie SZW heeft het beslisschema (checklist) voor werkzaamheden aan oppervlakken waarbij chroom-6 blootstelling kan plaatsvinden als volgt toegelicht:

Inventariseren

Als er metalen oppervlakken of objecten bewerkt moeten worden, denk dan aan de mogelijkheid dat deze een chroomhoudende laag kunnen bevatten. Tijdens de bewerking daarvan komt chroom-6 vrij. Tot ‘bewerken’ hoort onder andere schuren, slijpen, lassen, snijden en stralen. Chroom-6 kan tevens vrijkomen bij het lassen en snijden van roestvrij staal. Onderzoek of de te bewerken oppervlakken voorzien zijn van een chroomhoudende coating.

Beoordelen blootstelling

De blootstelling aan chroom-6 is op de volgende vier manieren te beoordelen:

 1. Onderzoek of er eerder al een beoordeling is uitgevoerd. Check dan of: De huidige situatie nog dezelfde is. Het onderzoek is uitgevoerd door middel van luchtmetingen conform NEN-689 of met behulp van een betrouwbaar blootstellingsmodel. Het onderzoek is uitgevoerd of getoetst door een deskundige met arbeidshygiënische kennis.
 2. Als er nog geen beoordeling is uitgevoerd, laat dan een beoordeling van de blootstelling maken en betrek daarbij een deskundige met arbeidshygiënische kennis.
 3. Check of er huidcontact bij de werkzaamheden mogelijk is en betrek dit bij de beoordeling door middel van een kwalitatieve beoordeling .
 4. Overweeg biomonitoring als aanvulling op de beoordeling van de blootstelling via inhalatie, als er sprake is van mogelijk huidcontact of om het effect van een beheersmaatregel te toetsen. Laat een arbeidshygiënist of bedrijfsarts met voldoende kennis van biomonitoring hierbij adviseren.

Beheersmaatregelen nemen

Check eerst of er al een veilige werkwijze is vastgesteld voor de bewerking die u moet uitvoeren en kijk vervolgens of de bijbehorende beheersmaatregelen toepasbaar zijn in uw situatie. Indien er een onderbouwde veilige werkwijze is, hoeft u de blootstelling niet meer zelf te beoordelen. Zorg er in dat geval wel voor dat exact dezelfde handelingen worden verricht en dat voldaan wordt aan de aangegeven randvoorwaarden ten aanzien van omgeving en beheersmaatregelen. Zorg bij het ontbreken van een veilige werkwijze voor het (laten) beoordelen van de blootstelling en neem op basis daarvan de benodigde beheersmaatregelen conform de arbeidshygiënische strategie. Dit werkt via het STOP-principe:

 • Substituti (vervanging).
 • Technische beheersmaatregelen.
 • Organisatorische maatregelen.
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen

Algemeen geldende maatregelen

Bij iedere bewerking gelden – als basis – tevens de volgende algemeen geldende maatregelen:

 • Regel voorlichting en instructie voor de medewerkers.
 • Zorg voor voorzieningen om hygiënisch te kunnen werken.
 • Zorg voor een “ordelijk, zindelijk en zorgvuldig” uitvoering van het werk.

Overige algemene maatregelen

 • Houd toezicht op een juiste uitvoering van het werk.
 • Regel het onderhoud van de afzuigingsystemen en andere apparatuur.
 • Maak bij schoonmaak gebruik van een industriële stofzuiger met HEPA-filter, of reinig nat.
 • Verbied het gebruik van perslucht bij schoonmaakwerkzaamheden. Gebruik een mobiele stofafzuiging met HEPA-filter om overalls en schoenen schoon te zuigen na uitvoering van werkzaamheden en voor het verlaten van de werkruimten.
 • Regel verantwoorde afvalvervoer of verwijdering. Denk hierbij ook aan filters en zakken van stofzuigers.
 • Registreer welke medewerkers worden blootgesteld aan chroom-6.
 • Bied de werknemers in overleg met de bedrijfsarts een arbeidsgezondheidskundig onderzoek aan. De bedrijfsarts bepaalt de inhoud van dit AGO.
 • Betrek de Ondernemingsraad of Personeelsvertegenwoordiging bij de beheersmaatregelen die worden getroffen en in de wijze van voorlichting geven en toezicht houden.

Opdrachtgever

Niet alleen een werkgever is verplicht beheersmaatregelen te nemen, ook een opdrachtgever die werkzaamheden uitbesteed waar de kans bestaat dat chroom-6 vrijkomt en blootstelling kan optreden heeft hierin een verantwoordelijkheid. Een opdrachtgever moet zeker stellen dat de aannemer het werk gezond en veilig kan uitvoeren.

Bron: Inspectie SZW

Meer informatie over veilig werken met gevaarlijke stoffen?
Ga naar Sdu HSE of vraag een gratis demo aan.

Reageren is niet mogelijk.