Inspectie SZW toetst toepassing CROW 400-richtlijn niet

0

HANDHAVING – De Inspectie SZW inspecteert op locaties waar in of met verontreinigde grond en (grond)water wordt gewerkt. De inspectiedienst past daarbij de basisinspectiemodule (BIM) Werken met vervuilde grond toe. De inspecteurs toetsen niet of bedrijven voldoen aan de nieuwe CROW 400-richtlijn Werken in en met verontreinigde bodem. Dat schrijft de ISZW op haar website naar aanleiding van vragen van bedrijven.

Vragen die de Inspectie SZW krijgt zijn:

  • Beschouwt de Inspectie de CROW 400-richtlijn als stand van de wetenschap en professionele dienstverlening?
  • Stelt de Inspectie de CROW 400-richtlijn verplicht bij werken in en met verontreinigde bodem?

Maatregelen

Anders dan de oude richtlijn-132 (die met ingang van dit jaar niet meer geldig is, red.) geeft CROW-400 veel minder invulling aan de beheersmaatregelen die bedrijven moeten nemen, legt de Inspectie uit. Er zijn geen standaardpakketten maatregelen meer, die gekoppeld zijn aan de veiligheidsklasse. Bedrijven moeten voor elk project zelf maatregelen op maat bepalen, op basis van het actuele risico.

Omdat per situatie de maatregelen om blootstelling te beperken kunnen is niet bij voorbaat te bepalen dat de CROW 400 geldt als stand van de wetenschap en professionelen dienstverlening. Dit betekent, aldus de inspectie, dat niet meer is aan te geven of de richtlijn wel of niet geldt als stand van de techniek.

Tijdens een inspectie toetst de inspecteur of het bedrijf voldoet aan bepalingen in de Arbeidsomstandighedenwet, niet of er wordt voldaan aan de CROW-400. Verder gaat de inspecteur na of het bedrijf in het veiligheids- en gezondheidsplan (V&G-plan) voor een specifieke situatie voldoende maatregelen heeft opgenomen én of het die maatregelen ook daadwerkelijk heeft getroffen.

Blootstelling

Bij de meeste werkzaamheden in en met de bodem zoals sanering van vervuilde grond, baggeren, het leggen van kabels en leidingen, funderingswerkzaamheden, reconstructies van wegen en graafwerkzaamheden lopen werknemers het risico op blootstelling aan allerlei giftige stoffen, zoals asbest, pak’s (polycyclische aromatische koolwaterstoffen) en zware metalen. Ook kan de waterbodem vervuild zijn. Een ander risico vormen niet-gesprongen, conventionele explosieven in de bodem. Het gevaar bestaat dat deze bij de uitvoering van de werkzaamheden exploderen.

Bron: Inspectie SZW

Meer informatie over werken met verontreinigde grond?
Ga naar Sdu HSE of vraag een gratis demo aan.

Reageren is niet mogelijk.