Opinie Een RIE? Waarom moet ik die hebben?

0

Iedere werkgever heeft, vanuit de Arbowet- en regelgeving, de verplichting om zorg te dragen voor de veiligheid en gezondheid van zijn personeel tijdens de uitvoering van werkzaamheden. Deze zorg wordt door drie belangrijke artikelen uit de Arbowet in kaart gebracht, namelijk de artikelen 3, 5 en 8.

Arbowet

Artikel 3 van de Arbowet schrijft voor dat een werkgever een beleid moet voeren dat gericht is op zo goed mogelijke arbeidsomstandigheden. Dit wordt ook wel het Arbobeleid genoemd. In artikel 5 van deze zelfde wet staat dat de werkgever bij het voeren van een Arbobeleid de risico’s die het uit te voeren werk met zich meebrengen, schriftelijk vastlegt in een risico-inventarisatie en -evaluatie. Met bijbehorend plan van aanpak. Het laatste artikel, artikel 8, geeft aan dat de werkgever ervoor moet zorgen dat werknemers doeltreffend worden ingelicht over de risico’s die het werk met zich meebrengt. Daarnaast moeten zij ook worden ingelicht over de maatregelen die genomen zijn om deze risico’s te voorkomen of te beperken.

Uitzonderingen

Uit het bovenstaand blijkt dat de werkgever vrijwel altijd verplicht is om een Risico-Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) te hebben. Toch zijn er een paar uitzonderingen. In een aantal gevallen is het niet verplicht om een RI&E te hebben. Dit geldt voor:

  • zelfstandigen zonder personeel (ZZP’ers);
  • kleine ondernemingen die minder dan 40 uur betaald werk per week verrichten. Het gaat hier dan om de uren van alle werknemers bij elkaar opgeteld;
  • vrijwilligersorganisaties, die met alleen vrijwilligers werken.

Wanneer men in een vrijwilligersorganisatie (met alleen vrijwilligers) werkt met gevaarlijke stoffen en/of biologische agentia, geldt de vrijstelling niet. De organisatie heeft dan wel de verplichting om een RI&E uit te voeren voor het werken met deze stoffen.

Boete

Onderzoek heeft uitgewezen dat vooral kleinere bedrijven geen RI&E hebben. De oorzaak voor het ontbreken van een RI&E is divers. De redenen lopen uiteen van het niet weten van de verplichting tot het niet zien van het nut van een RI&E. Eén ding is duidelijk: als u als werkgever geen RI&E heeft, overtreedt u de (Arbo)wet en loopt u de kans op een boete.

Kabinetsmaatregel

Recent heeft het kabinet aangegeven het ontbreken van een RI&E harder aan te gaan pakken. Er is aangekondigd dat het boetebedrag fors verhoogd zal worden. Ook is aangegeven dat men het ontbreken van een RI&E wil aanmerken als een overtreding met directe boete. Dit betekent dat bij een controle de werkgever geen waarschuwing of eis opgelegd krijgt, maar direct een boete. Er zijn dus redenen om te zorgen dat de RI&E binnen uw organisatie op orde is. Het niet op orde hebben van de RI&E kan u (veel) geld gaan kosten.

Arbeidsongeval

Als u denkt  ‘die boete betaal ik wel’, denk dan eens aan het leed dat schuilgaat achter een arbeidsongeval. Dor het uitvoeren van een RI&E voldoet u aan de wet- en regelgeving en kunt u voorkomen dat uw personeel een grotere kans loopt op een arbeidsongeval. Immers, de risico’s, die gevaren kunnen worden en kunnen leiden tot een ongeval, zijn bekend. Evenals de maatregelen die deze risico’s kunnen verminderen of wegnemen.

Doe uzelf en uw personeel een plezier en voer een RI&E uit of laat deze door een deskundige uitvoeren. U voldoet daarmee aan de wet- en regelgeving en uw bedrijf wordt een stuk veiliger.

Cor Slagter is hoger veiligheidskundige bij Arboco Veiligheid & Advies

Beschikt uw bedrijf over een kantooromgeving en wilt u weten welke RI&E-verplichtingen u daarvoor hebt? Doe de gratis ‘check RI&E Kantoorgebouw’! Meer informatie over het uitvoeren van een RI&E en RI&E-checklists? Ga naar Sdu HSE. Heeft u nog geen abonnement op Sdu HSE en bent u nieuwsgierig naar dit online platform? Vraag hier een gratis demo aan!

Reageren is niet mogelijk.