Tip van de dag in Week van de RI&E: Beschrijf ook bepaalde risicobeperkende maatregelen (Tip 5)

0

De Week van de RI&E is maandag van start gegaan. In het kader daarvan geeft HSE Actueel vijf werkdagen een tip namens Wim van Alphen, veiligheidskundige en arbeidshygiënist, en (mede)auteur van portaal Sdu HSE

Tip 5 Vrijdag 21 juni: Beschrijf in een RI&E ook bepaalde risicobeperkende maatregelen!

Een discussiepunt bij menige risico-inventarisatie en –evaluatie is of alle risicobeperkende maatregelen ook beschreven moeten worden. Formeel stelt de Arbowet in artikel 5 lid 1 dat dit moet.

Maar hoever gaan we hierin? Wanneer we dit letterlijk nemen, ontstaan er kolossale RI&E boekwerken. Dat is niet de bedoeling. Wat wel toegevoegde waarde heeft, is om de risicobeperkende maatregelen te beschrijven van dié zaken die anders tot zeer grote risico’s zouden leiden wanneer deze maatregelen er niet zouden zijn of wanneer deze falen. Met name de borging van deze risico-beperkende maatregelen beschrijven is nuttig, eigenlijk zelfs essentieel. Immers als die borging er niet is, kunnen er grote risico’s ontstaan en bijgevolg fatale incidenten optreden.

Voorbeelden

  • De borging van de goede werking van essentiële afzuigsystemen zoals zuurkasten en biohazardkasten.
  • De borging van de werking van detectiesystemen en noodvoorzieningen (zoals nooddouches, automatische blusinstallatie) in ruimtes waar met gevaarlijke stoffen wordt gewerkt.
  • De borging van de periodieke controle van categorie 3 persoonlijke beschermings-middelen, zoals onafhankelijke adembescherming.
  • De borging van adequaat optreden van de bedrijfshulpverleningsorganisatie bij verschillende scenario’s.
  • De borging van de periodieke keuring van veiligheidsbarrières bij machines en andere arbeidsmiddelen met grote gevaarsaspecten (zware machines, productielijnen, hoogwerkers, liften, enz).

Voor deze grotere risico’s moeten de barrières (vangnetten) die hier omheen zijn aangebracht tijdens de RI&E gecheckt en beschreven worden. Dit is niet zinvol voor de kleinere risico’s. Voor die kleinere risico’s kan worden volstaan met het afvinken in een lijstje als bewijs dat er wel naar gekeken is. Maar dat hoeft niet allemaal beschreven te worden.

Ook in de kantooromgeving

Ook bij een RI&E voor kantooromgevingen kan deze indeling gebruikt worden. Wilt u de algehele veiligheid en gezondheid van uw kantoor onder de loep nemen? Inventariseren of uw kantoorgebouw voldoet aan de wettelijke eisen? Kennisportaal Sdu HSE ondersteunt u daarbij door gratis de Checklist RI&E Kantoorgebouw aan te bieden, als supporter in de Week van de RI&E.

DOE DE CHECK RI&E KANTOORGEBOUW

Deze en andere tips zijn uitgewerkt in de practice note ‘RI&E en plan van aanpak’ in Sdu HSE van Wim van Alphen. Hij is tevens auteur van het arbo-informatieblad AI 61 Risico-informatie en – evaluatie.
Heeft u nog geen abonnement op Sdu HSE en bent u nieuwsgierig naar dit online platform? Vraag een gratis demo aan!

Reageren is niet mogelijk.