Beleidsregel boeteoplegging Arbeidstijdenwet en Arbeidstijdenbesluit gewijzigd

0

WET- EN REGELGEVING – Ouders waarvan een kind de Arbeidstijdenwet heeft overtreden krijgen vanaf 4 september van de Inspectie SZW in eerste instantie alleen een waarschuwing in plaats van direct een boete. De boetes sloten niet goed aan op de handhavingspraktijk. Om de boeteoplegging beter te laten aansluiten bij de ernst van de overtreding heeft Tamara van Ark, staatssecretaris SZW, de Beleidsregel boeteoplegging Arbeidstijdenwet en Arbeidstijdenbesluit gewijzigd. De gewijzigde beleidsregel is op 3 september gepubliceerd in de Staatscourant.

In de Beleidsregel boeteoplegging Arbeidstijdenwet en Arbeidstijdenbesluit is vastgelegd op welke wijze een boete wordt vastgesteld bij overtreding van de Arbeidstijdenwet (Atw). De beleidsregel gaat in op vier belangrijke punten: overtreding van de regels voor kinderarbeid (13-, 14- en 15-jarigen), de regels voor nachtarbeid, manier van handhaving door de Inspectie SZW en een aanpassing van het begrip ‘week’ aan het moderne spraakgebruik.

Wijzigingen beleidsregel

Aan artikel 4 is toegevoegd:

  • In geval van het niet naleven van artikel 3:2 van de Arbeidstijdenwet waardoor er sprake is van een voor een kind gevaarlijke situatie, is er voor de verantwoordelijk persoon, bedoeld in artikel 3:1, onderdeel b, van de Arbeidstijdenwet, pas sprake van een direct beboetbare overtreding indien deze ten tijde van de inspectie bij de werkzaamheden aanwezig was of vooraf toestemming heeft gegeven voor de betreffende werkzaamheden.
  • Indien een kind van 13 tot en met 15 jaar arbeid verricht tussen 21.00 uur en 06.00 uur is er voor de verantwoordelijk persoon, bedoeld in artikel 3:1, onderdeel b, van de Arbeidstijdenwet, pas sprake van een direct beboetbare overtreding indien er arbeid wordt verricht tussen 23.00 uur en 04.00 uur.

In bijlage 1 Tarieflijst boetenormbedragen bestuurlijke boete Arbeidstijdenwet is de tekst ‘Algemene verplichtingen’ de aanduiding ‘– beleidsvoering, inventarisatie en evaluatie’ vervangen door ‘– niet voldoen aan een eis met betrekking tot beleidsvoering, inventarisatie en evaluatie’.

Bijlage 2 Lijst overtredingen waarvoor direct een boete wordt opgelegd is gewijzigd. Onderdeel f luidt nu:
Indien sprake is van het verrichten van arbeid door werknemers van 18 jaar of ouder een werknemer:

   • in een tijdruimte van 14 maal 24 uren een onafgebroken rusttijd heeft van minder dan 32 uur, of
   • een onafgebroken rusttijd heeft van minder dan 6 uur in een aaneengesloten tijdruimte van 24 uren, of
   • meer dan 14 uur arbeid per dienst verricht, of
   • gedurende meer dan 72 uur arbeid verricht in een periode van een week, of
   • meer dan 48 uur arbeid gemiddeld verricht berekend over een periode van 16 weken, of
   • in een periode van 52 aaneengesloten weken meer dan 140 malen arbeid verricht in een nachtdienst die eindigt na 02:00 uur, of
   • 10 of meer achtereenvolgende nachtdiensten verricht.

Toelichting bijlage 2 begrip “week” toegevoegd de tekst: In deze beleidsregel wordt onder week verstaan het tijdvak dat gelegen is tussen maandag 00.00 uur en de eerstvolgende zondag 24.00 uur. Onder “dag” wordt verstaan de tijdruimte van 00.00 tot 24.00 uur.

Beleidsregel van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 26 augustus 2019, nr. 2019-0000056466, tot wijziging van de Beleidsregel boeteoplegging Arbeidstijdenbesluit in verband met het differentiëren tussen ouders of verzorgers en werkgever en enkele kleinere aanpassingen is gepubliceerd in Staatscourant 2019, 48353.

Bron: Overheid.nl

Meer informatie over jongeren en de arbeidstijdenwet? Ga naar Sdu HSE 
Heeft u nog geen abonnement op Sdu HSE en bent u nieuwsgierig naar dit online platform? Vraag hier een gratis demo aan!

Reageer