Internetconsultatie verzamelbesluit Bouwbesluit 2012

0

WET- EN REGELGEVING – Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft het verzamelbesluit Bouwbesluit 2012 ter consultatie voorgelegd in verband met het verbeteren van de veiligheid bij het bouwen, de bruikbaarheid en gezondheid in bouwwerken en enkele andere wijzigingen. Het besluit moet leiden tot:

  • Het beter borgen van de omgevingsveiligheid, voorkomen dat incidenten zich opnieuw voordoen.
  • Beter beschermen tegen geluidsoverlast bij installaties buiten huis voor warmte- en koudeopwekking.
  • Verbeteren van de brandveiligheid.
  • Verduidelijking van de regelgeving en verbeteren van de toepasbaarheid ervan.
  • Afstemmen op EU-bouwregelgeving.

Aanleiding

Voor het verzamelbesluit zijn diverse aanleidingen:
1. Coördinatie van omgevingsveiligheid bouw- en sloopplaatsen
Aanleiding voor het beter borgen van de omgevingsveiligheid bij bouw- en sloopplaatsen zijn incidenten in Alphen aan de Rijn (hijsongeval) en Den Haag (ongeval Rijnstraat 8). De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV) heeft naar aanleiding van het ongeval in Alphen aan de Rijn onder andere. aanbevelingen gedaan over het publiekrechtelijk regelen van een centrale coördinator van de omgevingsveiligheid op de bouwplaats. In een brief aan de Tweede Kamer heeft de minister van BZK toegezegd om een coördinator omgevingsveiligheid in bouwregelgeving op te nemen, in lijn met de coördinator arbeidsveiligheid uit de Arbowetgeving.

2. Veiligheidsmaatregelen PUR-schuim
Begin 2018 zijn er kamervragen gesteld naar aanleiding van berichten in media (Cobouw) over het gevaar van gespoten PUR-schuim. In haar antwoorden heeft de Minister van BZK toegezegd om veiligheidsmaatregelen op te nemen in het Bouwbesluit 2012

3. Veiligheidsafstanden hijswerkzaamheden
Na het ongeval op de bouwplaats van Rijnstraat 8 in Den Haag heeft de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV) aanbeveling gedaan om de richtlijnen voor bouw- en sloopveiligheid aan te passen op basis van onder andere. gegevens over valgedrag van objecten uit hijskranen. De Vereniging Bouw- en woningtoezicht heeft deze richtlijnen uitgewerkt, waarna de minister in een kamerbrief heeft aangegeven deze richtlijnen over te zullen nemen in het Bouwbesluit 2012.

4. Brand- en rookclassificatie kabels en leidingen
In 2016 heeft de Europese Commissie de gedelegeerde verordening 2016/364 vastgesteld, waarin brand- en rookklassen worden gegeven voor kabels en pijpisolatie. Op grond van de Verordening Bouwproducten (Construction Products Regulation; CPR) worden deze prestatieklassen verwerkt in normalisatiestandaarden, in dit geval NEN-EN 13501. Deze NEN-EN-norm wordt aangewezen in het Bouwbesluit 2012, dus de gedelegeerde verordening 2016/364 werkt hierin door. De Minister van BZK heeft onderzoek laten uitvoeren door DGMR naar de wijze waarop de prestatieklassen (na de Europese wijzigingen) het beste kunnen worden verwerkt in de regelgeving, waarbij gelet moet worden op de afstemming met andere bouwproducten. De wijziging op Europees niveau zal, overeenkomstig het DGMR-rapport, in het Bouwbesluit 2012 verwerkt worden

5. Geluidseisen voor buitengeplaatste installaties voor warmte- of koudeopwekking
Vanwege de energietransitie zal het vaker voorkomen dat er warmtepompen of andere installaties voor warmte- of koudeopwekking geplaatst worden aan de buitenkant van een gebouw. De huidige regels in het Bouwbesluit 2012 en het Activiteitenbesluit milieubeheer zijn hier niet voldoende op toegesneden, wat kan leiden tot geluidsoverlast. Door de vaste Kamercommissie zijn vragen gesteld, waarna een onderzoek is uitgezet naar mogelijke geluidseisen. De Minister heeft naar aanleiding hiervan toegezegd om in het Bouwbesluit 2012 geluidseisen op te nemen.

6. Zelfsluitende deuren
Op dit moment geldt er voor toegangsdeuren van woningen geen eis voor zelfsluitendheid, met uitzondering van nieuwe portiekflats (sinds 2014). In de kamerbrief Brandveiligheid en zelfstandig wonende ouderen is aangegeven dat de mogelijkheid om zelfsluitende deuren ook voor andere woningtypen voor te schrijven bij nieuwbouw nader wordt beschouwd. Daartoe heeft BZK onderzoek laten uitvoeren door Nieman. Op basis hiervan wordt voorgesteld om de zelfsluitende deuren ook voor te schrijven voor andere nieuw te bouwen woongebouwen. Deze wijziging komt de brandveiligheid ten goede (niet alleen bij ouderen), omdat de verspreiding van rook wordt tegen gegaan.

7. Parkeergarage in brandcompartiment
Artikel 2.82 Bouwbesluit is per abuis zodanig vormgegeven dat parkeergarages niet in een brandcompartiment hoeven te liggen. Dat is onwenselijk, gelet op de brandveiligheid. Dit is bij een aanvraag voor gelijkwaardigheid aan het licht gekomen, waarna de Adviescommissie Toepassing en Gelijkwaardigheid Bouwvoorschriften heeft BZK geadviseerd om het zesde lid van artikel 2.82 voor “overige gebruiksfuncties” te laten vervallen. Via een wijziging van tabel 2.81 wordt dit gerepareerd.

Het besluit richt zich tot de bouwsector en tot bedrijven die installaties voor warmte- en koudeopwekking installeren. Een aantal wijzigingen zullen leiden tot regeldruk of administratieve lasten voor bedrijven. De consultatie sluit 2 maart.

Bron: Overheid.nl

Meer informatie over bouwveiligheid en gezond bouwen?
Ga naar Sdu HSE of vraag een gratis demo aan.

Reageren is niet mogelijk.