Drie advieswaarden aan Van Ark aangeboden

0

GEZONDHEID – De Gezondheidsraad heeft in maart adviezen uitgebracht voor: dieselmotor­emissie, cadmium en bisfenol A.

Dieselmotoremissie

Op 13 maart heeft de Gezondheidsraad het advies grenswaarde dieselmotoremissie aan Tamara van Ark, staatssecretaris van SZW aangeboden. De raad heeft geschat bij welke concentraties het aantal extra gevallen van longkanker onder werkenden die worden blootgesteld aan dieselmotoremissie beperkt blijft tot vooraf vastgestelde risiconiveaus. De blootstellingsconcentratie die overeenkomt met het streefrisiconiveau is 0,011 microgram (µg) respirabele elementaire koolstofdeeltjes per kubieke meter (m³) lucht. De blootstellingsconcentratie dat overeenkomt met het verbodsrisiconiveau is 1,03 µg/m³, aldus de Gezondheidsraad. SZW kan de advieswaarden van de Gezondheidsraad gebruiken voor het bepalen van een grenswaarde voor beroepsmatige blootstelling. Momenteel bestaat er in Nederland nog geen wettelijke grenswaarde voor dieselmotoremissie

Petroleumdiesel

Door blootstelling tijdens het werk aan de uitstoot van dieselmotoren kan longkanker ontstaan. Bij beroepsmatige blootstelling aan dieselmotor-emissie gaat het om de uitstoot van dieselmotoren die petroleumdiesel als brandstof gebruiken. De gegevens waarvan de blootstellings-concentraties zijn afgeleid zijn afkomstig van onderzoek onder werknemers die blootstonden aan emissie van dieselmotoren zonder systemen om de emissie te reduceren. De Gezondheidsraad verwacht dat deze blootstellingsniveaus ook voldoende bescherming bieden tegen de andere nadelige gezondheidseffecten van dieselmotoremissie, zoals aandoeningen aan luchtwegen, hart en bloedvaten.

Roetdeeltjes

Dieselmotoren worden gebruikt voor de aandrijving van voertuigen en generatoren. De roetdeeltjes in de uitlaatgassen van dieselmotoren kunnen onder meer longkanker veroorzaken. Er is geen veilig blootstellingsniveau aan te geven voor de blootstelling aan die roetdeeltjes. Voor dergelijke situaties heeft de minister van SZW risiconiveaus vastgelegd, om het extra risico voor mensen die er tijdens hun werk aan worden blootgesteld te beperken.

Cadmium

Op 20 maart heeft de Gezondheidsraad de staatssecretaris geadviseerd niet uit te gaan van de van de grenswaarde van cadmium uit 2017 maar van de eerdere advieswaarde uit 2010. De advieswaarde die de Scientific Committee on Occupational Exposure Limits (SCOEL) in 2017 heeft afgeleid voor beroepsmatige blootstelling aan cadmium is naar het oordeel van de Gezondheidsraad wetenschappelijk onvoldoende onderbouw. De nieuwe gezondheidskundige advieswaarde van de SCOEL voor cadmium en anorganische cadmiumverbindingen van 1 μg cadmium/ m³ (inhaleerbare fractie) is gebaseerd op onderzoeken die onderling niet goed te vergelijken zijn en methodologische beperkingen kennen, aldus de Gezondheidsraad. Zo is nierschade op verschillende manieren is gedefinieerd, is in sommige onderzoeken niet duidelijk welke stoffractie is gemeten en is het aantal onderzochte deelnemers erg beperkt.

Biologische limietwaarde

Het eerdere advies hield rekening met blootstelling buiten het werk. Dit is van belang omdat cadmium zich ophoopt in het lichaam. Het cadmium waar mensen in hun vrije tijd aan zijn blootgesteld is het lichaam nog niet uit als ze weer naar hun werk gaan. De Gezondheidsraad adviseert daarom uit te gaan van een biologische advieswaarde in de urine van 2 μg cadmium/g creatinine in combinatie met een gezondheidskundige advieswaarde in de lucht van 4 μg cadmium/ m³ (respirabele fractie).

Inademing

Cadmium en anorganische cadmiumverbindingen zijn schadelijk voor de gezondheid. Mensen die op hun werk worden blootgesteld aan cadmium in de lucht kunnen daar ziek van worden. Na inademing hoopt de stof zich op in het lichaam en beschadigt daar onder andere nieren en botten. Ook het eten van met cadmium verontreinigd voedsel en roken draagt bij aan de blootstelling. Daarnaast kan het inademen van cadmium op de werkplek leiden tot longemfyseem en mogelijk tot longkanker.

Huid

De Gezondheidsraad kan zich wel vinden in de conclusie van de SCOEL dat een huidnotatie voor cadmium niet nodig is. Er zijn geen aanwijzingen dat de stof makkelijk door de huid kan worden opgenomen.

Bisfenol A

Op 26 maart heeft de Gezondheidsraad de staatssecretaris geadviseerd over de grenswaarde bisfenol A (BPA). Op basis van de huidige stand van de wetenschap komt de Gezondheidsraad tot een gezondheidskundige advieswaarde van 3,3 mg/m3. Deze waarde geldt voor de inhaleerbare fractie (dat deel van de in de lucht aanwezige stof dat kan worden ingeademd via mond en/of neus) en als een gemiddelde concentratie over een achturige werkdag. Een huidnotatie is volgens de commissie niet nodig, omdat opname van de stof door de huid onvoldoende bijdraagt aan de interne blootstelling. Voor beroepsmatige blootstelling aan bisfenol A geldt momenteel een grenswaarde van 2 mg/m³. Deze grenswaarde is gebaseerd op een advies van de Europese Scientific Committee on Occupational Exposure Limits (SCOEL) uit 2013. De waarde van de Gezondheidsraad is hoger dan de SCOEL adviseert, omdat de Gezondheidsraad de afgeleide waarden niet afrondt naar zogenoemde voorkeurswaarden, zoals de SCOEL wel doet.

Weekmaker

Bisfenol A is een weekmaker. Het wordt onder meer gebruikt in plastic flessen. Bisfenol A is geclassificeerd als schadelijk voor de vruchtbaarheid (gevarencategorie 1B). Daarnaast kan blootstelling tijdens het werk aan bisfenol A leiden tot schade aan de ogen, allergische huidreacties en irritatie van de luchtwegen. Er bestaan binnen de Europese Unie (EU) beperkingen voor het gebruik van bisfenol A. Sinds 2011 is het verboden in flesjes voor babyvoeding en is sinds 2016 het gebruik in thermisch papier (voor kassabonnen aan banden gelegd. Voor het gebruik in materialen die in contact komen met voedsel gelden maxima voor de hoeveelheid bisfenol A die eruit vrij mag komen. •

De drie adviezen zijn te downloaden via de website van de Gezondheidsraad.

Bron:Gezondheidsraad 

Meer informatie over gezondheidskundige advieswaarden?
Ga naar Sdu HSE of vraag een gratis demo aan.

Reageren is niet mogelijk.