Keijzer reageert op advies ATR regeldruk klus- en deeleconomie

0

Het Adviescollege toetsing regeldruk (ATR) heeft onderzoek laten doen naar de volgende vraag: bieden de ontwikkelingen in de klus- en deeleconomie mogelijkheden om de regeldruk te verminderen? ATR
heeft voor de beantwoording van die vraag onderzoek laten doen. Het college komt met advies de verplichte risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) te laten vervallen voor (een deel van) de klus- en deeleconomie, en in plaats daarvan vaker de Checklist gezondheidsrisico’s te gebruiken. Staatsecretaris Keijzer (Economische Zaken) ziet echter geen aanleiding om de huidige werkwijze voor vrijstelling van toetsing van de RI&E aan te passen.

Checklist gezondheidsrisico’s

In een brief aan de Tweede Kamer reageert Keijzer op het advies “Minder regeldruk door opkomst klus- en deeleconomie”, dat het ATR eind oktober 2018 heeft uitgebracht. In het rapport beschrijft de ATR mogelijkheden om regeldruk te verminderen voor zeer kleine werkgevers in de klus- en deeleconomie zoals toeristische woningverhuur, autoverhuurbedrijven en horeca. Het ATR doet de volgende aanbeveling: vergroot de reikwijdte van de Checklist gezondheidsrisico’s naar klus- en deel-bedrijven met weinig werknemers (bijvoorbeeld tot twintig fte) waar er slechts beperkte arbeidsrisico’s zijn, en laat de verplichte RI&E in die situatie vervallen. Dit zou helpen de regeldruk van de ‘traditionele economie’ voor deze bedrijven te verminderen. Keijzer stelt dat het  vanuit de Europese Kaderrichtlijn (89/391/EEG) niet mogelijk is om bedrijven met werknemers vrij te stellen van de verplichting te beschikken over een RI&E.

RI&E

In het onderzoek zijn verschillen in regeldruk gevonden tussen de traditionele economie enerzijds en de klus- en deeleconomie anderzijds. De verschillen bevestigen het vermoeden van de Kamer dat regels die de wetgever heeft bedacht voor de oude economie, niet altijd gelijkelijk gelden voor de klus- en deeleconomie. Een van de verschillen betrof de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). Volgens de Arbowet artikel 5 moet er een RI&E worden gedaan voor elke vestiging van een bedrijf. De RI&E omvat onder andere de verplichting om schriftelijk vast te leggen welke risico’s de arbeid voor de werknemers met zich mee brengt. Ook moet de werkgever een plan opstellen waarin is aangegeven welke maatregelen worden getroffen voor die risico’s. Zeer kleine werkgevers kunnen volstaan met een Checklist gezondheidsrisico’s in plaats van een RI&E. Deze is ontwikkeld voor werkgevers die voor ten hoogste veertig uur per week personeel in dienst hebben. Particuliere opdrachtgevers, zoals in de klus- en deeleconomie, zijn wel verantwoordelijk voor de gezondheid van hun ‘werknemers’ maar hoeven geen RI&E te doen.

Bron: Rijksoverheid.nl

Meer informatie over het uitvoeren van een RI&E en RI&E-checklists? Ga naar Sdu HSE.
Heeft u nog geen abonnement op Sdu HSE en bent u nieuwsgierig naar dit online platform? Vraag hier een gratis demo aan!

Reageren is niet mogelijk.