Opinie Veiliger werken met gevaarlijke stoffen: 4 praktische maatregelen

0

In Nederland zijn er circa 400 bedrijven die onder de Brzo-regeling vallen. We denken hierbij vaak aan complexe chemische industrie, maar ook relatief eenvoudige opslagbedrijven kunnen onder deze regeling vallen. Het Besluit risico’s zware ongevallen 2015 (Brzo) legt aan Brzo-bedrijven bepaalde verplichtingen op.

Hoe weet je als organisatie dat je onder de Brzo-regeling valt?
Of je als organisatie rekening moet houden met het Brzo is afhankelijk van de hoeveelheden gevaarlijke stoffen waarmee wordt gewerkt. Het Brzo maakt onderscheid tussen twee typen bedrijven: laagdrempel-inrichting en hoogdrempel-inrichting. Het onderscheid is afhankelijk van de aard en de hoeveelheden gevaarlijke stoffen die in die inrichting aanwezig zijn. Bedrijven die de hoge drempelwaarde overschrijden worden aangemerkt als hoogdrempel-inrichting; bedrijven die de lage drempelwaarde overschrijden zijn een laagdrempel-inrichting. De Seveso-richtlijn (officieel: Richtlijn 82/501/EG) stelt de drempel vast van de hoeveelheden gevaarlijke stoffen waarboven een bedrijf onderworpen is aan de Europese reglementering. Het is de Europese richtlijn die bedoeld is om de veiligheid te verbeteren van locaties met grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen. Seveso III bevat lijsten met stofcategorieën en specifieke stoffen. Wanneer we kijken naar de hoeveelheid gevaarlijke stoffen dient ook rekening gehouden te worden met het maximaal aantal vergunde stoffen en gevaarlijke stoffen die kunnen ontstaan in een proces of bij incidenten.

Welke praktische maatregelen kunnen direct worden genomen?
Omdat het werken met gevaarlijke stoffen gezondheidsrisico’s met zich meebrengt, moet een werkgever volgens het Arbobesluit een reeks maatregelen nemen om de gezondheid van zijn werknemers te beschermen. Een aantal basismaatregelen als informatievoorziening, voorlichting en onderricht, orde en netheid, en deugdelijke opslag geldt bij het werken met alle gevaarlijke stoffen:

1. Voorlichting
De Arbowet vereist dat de werknemer voldoende op de hoogte is van de risico’s van het werk. Hij behoort kennis te hebben over de maatregelen die de blootstelling beperken, en behoort geïnstrueerd te zijn over de wijze waarop met deze maatregelen moet worden omgegaan:
• gevaren voor de gezondheid van de stoffen bij het werk;
• aard van de blootstelling;
• grenswaarden en maatregelen bij overschrijding ervan;
• voorzorgsmaatregelen om blootstelling te voorkomen of te beperken;
• voorzorgsmaatregelen ter voorkoming van calamiteiten;
• hygiënische maatregelen;
• het dragen en gebruiken van persoonlijke beschermingsmiddelen;
• maatregelen bij calamiteiten met gevaarlijke stoffen

2. Veiligheidsinformatie
Het etiket en het veiligheidsinformatieblad (VIB) zijn voor de werkgever hulpmiddelen om kennis te verkrijgen over het gevaar en de risico’s van specifieke stoffen. Deze hulpmiddelen kunnen gebruikt worden bij de inventarisatie van risico’s. (Zie ook: onze gratis RI&E whitepaper: tips voor het maken van een goede RIE)

3. Orde en netheid
De meeste ongelukken met gevaarlijke stoffen gebeuren in een rommelige omgeving, met oude chemicaliën en lege verpakkingen.

4. Opslag
Een goede opslag hoort bij orde en netheid. Het Arbobesluit verplicht de werkgever bij het opslaan, hanteren en vervoeren van stoffen en afvalstoffen gebruik te maken van doeltreffende middelen. Voor de opslag van gevaarlijke stoffen zijn regels vastgelegd in richtlijn PGS 15 ‘Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen’.

Bron: Sdu HSE

Inspectie SZW
De inspectie SZW heeft aangegeven in haar meerjarenplan nog meer toezicht en focus te leggen op het werken met gevaarlijke stoffen. Het bevorderen van veiligheid op de werkplek is voor de komende vier jaar aangemerkt als een van de prioriteiten. Bij misstanden zal er worden ingegrepen met waarschuwingen, boetes, dwangsommen of zelfs stilleggingen.

Sdu HSE
Op ons vernieuwde platform Sdu HSE vind je alle informatie die nodig is om te komen tot een goed arbobeleid, voor het maken van een Risico Inventarisatie én uitgebreide informatie over het werken met gevaarlijke stoffen. Klik HIER voor meer informatie.

Over de auteur: Patrick van Leeuwen is uitgever bij Sdu

Reageren is niet mogelijk.